Rivningsplan Miljöinventering

Materialinventering, miljöinventering av byggnader inför rivning.

Materialinventering kan även benämnas som miljöinventering men benämns i Plan- och bygglagen som materialinventering.

Materialinventering, miljöinventering av byggnader inför rivning.

Materialinventering kan även benämnas som miljöinventering men benämns i Plan- och bygglagen som materialinventering.

När man ska riva en byggnad är de viktigt att planera hur man ska ta hand om avfallet. Plan- och bygglagen PBL 9 kap 2 §, så skall en anmälan om rivning göras till byggnadsnämnden senast 3 veckor innan rivningen påbörjas och rivning av byggnaden får inte påbörjas innan rivningsplanen godkänts.

Rivning är miljöfarlig verksamhet och faller under miljöbalkens bestämmelser. Byggherren och rivningsentreprenören är skyldiga att känna till och följa de bestämmelser som finns i miljöbalken med tillhörande förordningar bla avfallsförordningen.Vi på Besiktningshuset har utfört många rivningsplaner, miljöinventeringar, asbestinventeringar. Kontakta oss för en kostnadsfri offert.

Avfall - Föremål, ämne eller substans som innehavare är skyldig eller avser att göra sig av med.

Farligt avfall - Avfall som är farligt genom att vara tex brandfarligt, explosivt, frätande, smittförande eller giftigt för människa eller miljö.

Miljöstörande avfall - Avfall som vid spridning till luft, vatten eller mark kan utgöra skada på människa och miljö.