• 077 66 50 200
 • Mån - Fre 8.00 - 17.00
 • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

SBR

SBR

 • OBS För uppdaterade förutsättningar se din utsända uppdragsbekräftelse. Besiktningsförutsättningar uppdateras löpande.

  Ändamålet med en överlåtelsebesiktning för köpare 

  Ändamålet med en överlåtelsebesiktning för köpare är att i samband med en fastighetsöverlåtelse samla och redovisa information om fastighetens fysiska skick. Insamlingen sker genom en byggnadsteknisk undersökning som verkställs av en särskilt anlitad sakkunnig besiktningsman. Resultatet redovisas i ett besiktningsutlåtande.
  Besiktningsutlåtandet kan utgöra en del av den undersökning av fastigheten som en köpare är skyldig att genomföra i samband med fastighetsköpet. Besiktningsutlåtandet ersätter dock inte köparens undersökningsplikt.
  Besiktningsutlåtandet kan även ha betydelse vid förhandlingen om de villkor som ska gälla för fastighetsköpet och det kan också utgöra underlag till en doldafelförsäkring.
  Fel i besiktningsmannens uppdrag eller krav på grund av sådant fel skall reklameras respektive framställas inom skälig tid från det att felet märkts eller borde ha märkts respektive från det att skada upptäckts. Besiktningsmannen ansvarar inte för fel och är inte skyldig att betala för krav som reklamerats respektive framställts senare än två år efter att uppdraget avslutats. Uppdraget är avslutat i och med att besiktningsmannen översänt besiktningsutlåtandet till uppdragsgivaren. 

  Genomförandet av en överlåtelsebesiktning för köpare
  Uppdragsbekräftelse
  Efter mottagandet av uppdraget översänder/överlämnar besiktningsmannen en uppdragsbekräftelse till uppdragsgivaren. Besiktningsmannen går igenom uppdragsbekräftelsen och villkoren för uppdraget med uppdragsgivaren innan överlåtelsebesiktningen påbörjas.

  Handlingar och upplysningar
  Inför överlåtelsebesiktningen eller i samband med överlåtelsebesiktningens påbörjande tar besiktningsmannen del av de handlingar och övriga upplysningar som överlämnats. De handlingar och upplysningar som besiktningsmannen lägger till grund för överlåtelsebesiktningen antecknas i besiktningsutlåtandet.

  Okulär besiktning
  Överlåtelsebesiktningen genomförs i form av en omsorgsfull okulär besiktning av fastigheten. Överlåtelsebesiktningens omfattning framgår av uppdragsbekräftelsen med tillhörande villkor för överlåtelsebesiktningen.
  Vid den okulära besiktningen undersöker besiktningsmannen synliga ytor i samtliga tillgängliga utrymmen samt fasader, tak och mark i den mån marken är av byggnadsteknisk betydelse. Med tillgängliga utrymmen menas alla sådana utrymmen som kan undersökas via öppningar, dörrar, inspektionsluckor och liknande samt alla utrymmen som i övrigt är krypbara.
  Om besiktningsmannen av någon anledning inte har gjort en okulär besiktning av ett utrymme eller en yta som omfattas av överlåtelsebesiktningen skall detta antecknas i besiktningsutlåtandet.

  Besiktningsutlåtande
  Besiktningsmannen upprättar ett besiktningsutlåtande över överlåtelsebesiktningen. I besiktningsutlåtandet redovisas de fel som upptäckts vid den okulära besiktningen.
  Besiktningsutlåtandets innehåll är en följd av att överlåtelsebesiktningen utförts med sådan omsorg som är påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter och omständigheterna vid överlåtelsebesiktningen. Vid överlåtelsebesiktningen har således bland annat byggnadernas ålder och konstruktion betydelse. En äldre byggnad har normalt fler fel än en nyare byggnad och en äldre byggnad uppfyller inte alltid moderna krav.
  I besiktningsutlåtandet redovisas endast de fel som har någon betydelse för bedömningen av fastighetens skick. Mindre fel (skavanker) antecknas normalt inte.
  Besiktningsmannens ansvar för besiktningsutlåtandet framgår av villkoren för uppdraget.

   

  Riskanalys
  Om besiktningsmannen bedömer att det finns påtaglig risk för att fastigheten har andra väsentliga fel än de som framkommit vid den okulära besiktningen redovisar besiktningsmannen förhållandet i en riskanalys i besiktningsutlåtandet. Till grund för riskanalysen lägger besiktningsmannen främst fastighetens konstruktion, ålder och skick, iakttagelser som gjorts vid den okulära besiktningen, den information som lämnats genom handlingar och upplysningar samt beskaffenheten hos jämförbara fastigheter och omständigheterna vid överlåtelsebesiktningen. I riskanalysen ges även en motivering till bedömningen.

  Fortsatt teknisk utredning
  Besiktningsmannen kan föreslå fortsatt teknisk utredning avseende ett förhållande som inte kunnat klarläggas vid den okulära besiktningen. Sådan utredning kan även föreslås för misstänkta fel i en del av fastigheten som i och för sig inte ingår i överlåtelsebesiktningen.
  Om besiktningsmannen gjort en anteckning om en påtaglig risk för väsentligt fel i form av en riskanalys, så föreslår inte besiktningsmannen någon fortsatt teknisk utredning i den delen. Uppdragsgivaren kan själv se till att den påtalade risken utreds.
  Fortsatt teknisk utredning ingår inte i överlåtelsebesiktningen.

   Besiktningsutlåtandets juridiska betydelse

  Genom en överlåtelsebesiktning för köpare klargörs ansvarsfördelningen mellan säljare och köpare för de fel som redovisats i besiktningsutlåtandet. De redovisade felen kan till exempel inte anses utgöra dolda fel i fastigheten. De fel som antecknats i besiktningsutlåtandet liksom de risker som antecknats i riskanalysen och som senare infrias kan en köpare normalt inte göra gällande mot säljaren efter fastighetsköpet.
  Om inte annat avtalats i samband med överlåtelsen av fastigheten ersätter besiktningsutlåtandet inte köparens undersökningsplikt enligt jordabalken. 
  Överlåtelsebesiktningens omfattning är mindre än en köpares undersökningsplikt enligt lag och i besiktningsmannens uppdrag ingår normalt inte att fullgöra köparens undersökningsplikt avseende de besiktade delarna av fastigheten.
  Besiktningsutlåtandet redovisar förhållandena vid tidpunkten för överlåtelsebesiktningen. Uppdragsgivaren måste vara observant på att förhållandena då kan vara andra än vid tidpunkten för överlåtelsen av fastigheten.

  Sedan uppdragsgivaren läst besiktningsutlåtandet kan uppdragsgivaren därefter välja ett eller flera av här angivna fem alternativ:

  1. Antingen att köpa den besiktade fastigheten på de villkor som säljaren angivit,
  2. eller att avstå från att köpa den besiktade fastigheten,
  3. eller att med utgångspunkt från informationen i besiktningsutlåtandet inleda en diskussion med säljaren om pris och andra villkor för köp,
  4. eller att be säljaren om en skriftlig garanti i köpekontraktet för att förhållande eller risk för fel som anges i besiktningsutlåtandet inte föreligger,
  5. eller att be säljaren att få utföra en fördjupad undersökning genom en fortsatt teknisk utredning för att klarlägga omfattningen av antecknade fel eller för att förvissa sig om den påtagliga risk för väsentligt fel som anges i riskanalysen är infriad eller inte.

   

  Tilläggsuppdrag
  Uppdragsgivare kan genom särskild överenskommelse med besiktningsmannen träffa avtal om tilläggsuppdrag i anslutning till överlåtelsebesiktningen. Tilläggsuppdrag förutsätter normalt ett godkännande av fastighetens ägare. Syftet med ett tilläggsuppdrag kan vara att utvidga undersökningen till att omfatta delar som inte ingår i överlåtelsebesiktningen eller att undersöka omständighet som inte kunnat klarläggas vid överlåtelsebesiktningen. Ett tilläggsuppdrag är inte en del av överlåtelsebesiktningen, men kan utföras i samband med denna.
  Omfattningen av överenskomna tilläggsuppdrag ska anges i uppdragsbekräftelsen till överlåtelsebesiktningen eller i en separat uppdragsbekräftelse och resultatet av ett sådant tilläggsuppdrag ska redovisas i särskild bilaga till besiktningsutlåtandet från överlåtelsebesiktningen eller i ett eget utlåtande.
  Om uppdragsgivaren beställer tilläggsuppdrag som utförts i anslutning till överlåtelsebesiktningen gäller villkoren för överlåtelsebesiktningen även för tilläggsuppdraget.

  Tilläggstjänsten Installationskontroll Överlåtelsebesiktningen omfattar normalt inte installationer såsom el, värme, vatten, sanitet, maskinell utrustning, mekanisk ventilation, rökgångar eller eldstäder. Bedömningar och rekommendationerna grundar sig på säljarens uppgifter och allmänt kända åldersmässiga avskrivningar på el-installationer, värmesystem, VVS. Några undersökningar i form av isolations mätningar eller andra mätningar av elsystemet ingår inte. När uppgifter inhämtas angående el-systemet i fastigheten vilka frångår normal funktion ska elektriker/fackman anlitas. Eftersom besiktningsförrättaren i allmänhet har större erfarenhet av installationer för mekanisk ventilation, uppvärmning, el, vatten- och avlopp, rökgångar och eldstäder mm än en normalt bevandrad husköpare, redovisas i denna bilaga i detta fall bedömningar och eventuella rekommendationer avseende dessa installationer. Bedömningar och rekommendationer grundar sig på säljarens uppgifter, allmänt kända ålders- och/eller försäkringsmässiga avskrivningar och/eller andra uppenbara indikationer på okulära fel. Alla rekommendationer som besiktningsförrättaren lämnar kräver kontakt med sakkunnig för respektive område.

  Tilläggstjänsten Priskalkyl
  Tilläggstjänsten Priskalkyl är en grovt uppskattad kostnad och skall inte betraktas som en offert eller ett slutgiltigt anbud. Slutlig åtgärdskostnad kan erhållas först efter att anbud inhämtats från entreprenörer. Förslagsvis bör offerter inhämtas från minst tre (3) entreprenörer, gärna fler för att kunna erhålla ett bättre underlag vid upphandling av entreprenaden och för en bättre bedömning av faktisk kostnad. Syftet med tjänsten Priskalkyl är att beställaren skall få en rådgivande kalkyl för intag av offerter / anbud och som ska ligga till grund för förhandling av eventuell prisreduktion vid fastighetsaffären. Det är alltid uppdragsgivaren som måste stå för alternativa val och bedömningar. Fel och brister som enskilt understiger 8000 kronor kalkyleras inte.

  Tilläggstjänsten Fuktindikering i våtutrymmen
  Genom fuktindikeringsinstrument kontrollerar vi aktuella våtutrymmen i huvudbyggnaden. Besiktningsteknikern utför stickprovsmässig fuktindikering på ytskiktens ovansida i våtrummen för att upptäcka pågående vattenskador. I besiktningsprotokollet framgår det vilket utslag fuktindikatorn visat vid besiktningstillfället. Vid misstanke om vattenskada ska alltid berört försäkringsbolag kontaktas. Ibland är det inte möjligt att göra en fuktindikering som visar ett relevant resultat. I sådana fall framgår detta i besiktningsprotokollet, tex i våtrum med kakel och klinker som kan vara nyduschat och då ger fuktindikatorn utslag pga. att klinker, kakel och fixet behåller fukten i sig i många dagar efter att man duschat. Observera att fuktindikering inte är jämförbar med den mer ingående fuktmätningen Fukt och Riskkonstruktionskontroll.

  ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ÖVERLÅTELSEBESIKTNINGSUPPDRAGET
  Begreppsbestämningar
  1.1 Med uppdragsgivare avses köparen av fastigheten eller någon som är intresserad av att köpa fastigheten.
  1.2 Med besiktningsman avses i tillämpliga delar även det besiktningsföretag som mottagit uppdraget att utföra överlåtelsebesiktningen.
  1.3 Med fel avses en avvikelse från det skick som en tänkt köpare med fog kan förutsätta att fastigheten skall ha vid tidpunkten för köpet om köpet genomfördes vid tidpunkten för överlåtelsebesiktningen.
  1.4 Med fastighet kan avses den del av fastigheten som omfattas av besiktningen.

  2. Överlåtelsebesiktningens omfattning
  2.1 Överlåtelsebesiktningen gäller förhållandena vid besiktningstillfället.
  2.2 Om inte annat avtalats omfattar överlåtelsebesiktningen en byggnadsteknisk okulär besiktning av fastighetens huvudbyggnad, vidbyggt garage/carport och den markyta i anslutning till byggnad som har teknisk betydelse för de besiktade byggnaderna. Överlåtelsebesiktningen omfattar således inte hela fastigheten.
  2.3 Överlåtelsebesiktningen omfattar inte installationer såsom el, värme, vatten, sanitet, maskinell utrustning, mekanisk ventilation, rökgångar eller eldstäder. Besiktningen omfattar inte energideklaration, undersökningar som kräver ingrepp i byggnaden, provtryckning, radonmätning, fuktmätning eller annan mätning.
  2.4 I överlåtelsebesiktningen ingår inte att lämna åtgärdsförslag eller kostnadskalkyler.
  2.5 Överlåtelsebesiktningens omfattning kan utökas eller inskränkas efter särskild överenskommelse mellan uppdragsgivaren och besiktningsmannen. Sådan överenskommelse ska i förekommande fall framgå av uppdragsbekräftelsen.

  3. Uppdragsgivarens skyldigheter
  3.1 Uppdragsgivaren ska se till att de handlingar och övriga upplysningar om fastigheten som behövs för överlåtelsebesiktningen finns tillgängliga för besiktningsmannen vid överlåtelsebesiktningens påbörjande.
  3.2 Uppdragsgivaren ska se till att fastighetens samtliga utrymmen och ytor är tillgängliga för besiktning. Det innebär att de skall vara lättåtkomliga och fria från skrymmande bohag. Godkänd stege ska finnas tillgänglig.
  3.3 Uppdragsgivaren ska noggrant läsa besiktningsutlåtandet efter mottagandet och utan dröjsmål därefter meddela besiktningsmannen om besiktningsutlåtandet innehåller någon felaktighet eller saknar något.

  4. Besiktningsmannens åtagande och ansvar
  4.1 Besiktningsmannen är inte skyldig att kontrollera riktigheten av de handlingar och upplysningar om fastigheten som han mottar i samband med överlåtelsebesiktningen.
  4.2 Besiktningsmannen skall arkivera en kopia av besiktningsutlåtandet under minst två år.
  4.3 Besiktningsmannen är skyldig att ersätta den skada som besiktningsmannen orsakar uppdragsgivaren genom vårdslöshet eller försummelse vid utförandet av överlåtelsebesiktningen. Besiktningsmannens ansvar är begränsat enligt nedanstående villkor.
  4.4 Besiktningsmannen är endast ansvarig för uppdraget gentemot sin uppdragsgivare. Annan än uppdragsgivare äger således inte rätt till skadestånd från besiktningsmannen.
  4.5 Besiktningsmannens skadeståndsskyldighet är begränsad till ett belopp motsvarande skillnaden mellan fastighetens värde vid överlåtelsetillfället med respektive utan fel i besiktningsutlåtandet och överstiger inte i något fall 15 prisbasbelopp enligt lagen om allmän försäkring vid den tidpunkt då avtal om överlåtelsebesiktning träffades.
  4.6 Skada vars värde understiger ett belopp motsvarande 0,5 prisbasbelopp är besiktningsmannen inte skyldig att ersätta.
  4.7 Om besiktningsmannen utför tilläggsuppdrag i anslutning till överlåtelsebesiktningen skall begränsningen i besiktningsmannens skadeståndsskyldighet omfatta även skada på grund av fel i tilläggsuppdraget.
  4.8 Skada som beror på att det i besiktningsutlåtandet saknas någon uppgift eller påpekande som besiktningsmannen lämnat muntligen ersätts endast om uppdragsgivaren omgående efter erhållandet av besiktningsutlåtandet begärt komplettering av besiktningsutlåtandet.
  4.9 Fel i besiktningsmannens uppdrag eller krav på grund av sådant fel skall reklameras direkt mot besiktningsmannen/hans företag respektive framställas inom skälig tid från det att felet märkts eller borde ha märkts respektive från det att skada upptäckts. Besiktningsmannen ansvarar inte för fel och är inte skyldig att betala för krav som reklamerats respektive framställts senare än två år efter att uppdraget avslutats. Uppdraget är avslutat i och med att besiktningsmannen översänt besiktningsutlåtandet till uppdragsgivaren.
  4.10 Besiktningsmannen är skyldig att inneha en giltig konsultansvarsförsäkring med särskilda villkor om överlåtelsebesiktning. Besiktningsförrättaren förbehåller sig rätten att antingen åtgärda eventuell skada i egen regi eller genom egen anlitad entreprenör.

  5. Äganderätt och nyttjanderätt till besiktningsutlåtandet
  5.1 Besiktningsmannen har upphovsrätten till besiktningsutlåtandet. Uppdragsgivaren får endast använda besiktningsutlåtandet i enlighet med det avtalade ändamålet.
  5.2 Uppdragsgivaren äger inte överlåta besiktningsutlåtandet eller nyttjanderätt till besiktningsutlåtandet utan besiktningsmannens uttryckliga medgivande. Besiktningsmannen har i samband med överlåtelse rätt att vid sammanträffande, per telefon eller på annat lämpligt sätt mot ersättning redovisa besiktningsutlåtandet för förvärvaren.
  5.3 Sker överlåtelse utan medgivande kan innehållet i besiktningsutlåtandet inte göras gällande mot besiktningsmannen. Samma sak gäller om uppdragsgivaren utan medgivande använder besiktningsutlåtandet för annat än det avtalade ändamålet. 
  5.4 I inget fall har förvärvare av besiktningsutlåtandet bättre rätt än uppdragsgivaren.

   
  För uppdaterade förutsättningar se din utsända uppdragsbekräftelse.
 • INFORMATION OM ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

  Definition överlåtelsebesiktning. En överlåtelsebesiktning är en noggrann byggteknisk undersökning av husbyggnad och den mark som har teknisk betydelse för byggnaden. Besiktningen utförs okulärt dvs utan hjälpmedel för att klarlägga fastighetens fysiska skick i samband med en försäljning.

  Hur går överlåtelsebesiktningen till och vad kostar en överlåtelsebesiktning? Du börjar med att kontakta oss. Vi kommer då behöva uppgifter om huset du ska köpa eller sälja. De uppgifter vi behöver är fastighetsbeteckning, dina och husets adressuppgifter, mail, telefonnummer samt storlek kvm BOA + BIA på huvudbyggnaden. Finns det fler hus på tomten räknas dessa som sekundärbyggnader och dessa kan också besiktigas till ett reducerat pris. Priset för en överlåtelsebesiktning är baserat på hur många kvm som ska besiktigas och var huset befinner sig i avlånga land. Tex har vi fasta priser på hus upp 200 kvm, 300 kvm osv. Och självklart har vi ansvarsförsäkring!

  När bokningen är klar kommer vi tillsända dig en uppdragsbekräftelse med besiktningsförutsättningar som beskriver vad som ingår i överlåtelsebesiktningen och inte ingår i överlåtelsebesiktningen och vilket ansvar vi har för uppdraget och vad som åvilar dig som beställare. Det är viktigt att du läser igenom besiktningsförutsättningarna innan besiktningen påbörjas. Besiktningsmannen går även igenom besiktningsförutsättningarna på plats.

  Besiktningsutlåtandet är uppbyggt så att byggnaden beskrivs utifrån konstruktionsutföranden. Besiktningshuset unika besiktningsmodell beskriver byggnadens olika konstruktionsdelar på ett tydligare sätt, inte rummen enskilt förutom våtutrymmen utan vi beskriver byggandens olika konstruktionsdelar. Om det i fallet finns något att notera så beskrivs det på respektive yta som tillhör konstruktionsdelen.

  Vad ingår inte i överlåtelsebesiktningen?  Installationer som el, värmesystem, vatten, sanitet, vitvaror, mekaniskventilation, skorsten, eldstäder ingår inte. Undersökningar som kräver konstruktionsingrepp i byggnaden ingår inte. Provtryckning skorsten, radonmätning, fuktmätning är exempel på undersökningar som inte ingår. För fullständig information om vad som inte ingår finner du i uppdragsbekräftelsen som du fått tillsänd av oss.

  Populära tilläggstjänster som inte ingår i en Överlåtelsebesiktning

  Priskalkyl 2 750: – inkl moms.
  En rådgivande kalkyl för offertförfrågan/anbud eller renoveringar. Priskalkylen kan även utgöra förhandlingsunderlag vid en eventuell fastighetsaffär eller så vill banken veta vad som behöver renoveras och vad det kommer kosta.

  Fuktmätning
  STORA FUKTPAKETET 3 500: – inkl moms. Den mest omfattande fuktmätningen på marknaden i alla överlåtelsebesiktningar för köpare dvs vi mäter fukt i kända riskkonstruktioner, fuktindikerar våtrum, fuktmäter inomhusluften, vindsluften, utomhusluften, krypgrundens luft, fuktkvot m.m.

  Okulär installationskontroll
  Installationskontroll av El, VVS, Uppvärmning, Ventilation, Eldstad
  Pris i samband med besiktning 2750: – inkl moms. Separat 5500: – inkl moms.

  Läs mer om tjänsterna under menyn

   

  Med över 30 000 tusen utförda besiktningar kan vi vår sak!

   

  BESIKTNINGSHUSET

 • Överlåtelsebesiktning

  Hos oss på Besiktningshuset hittar du duktiga och erfarna besiktningsmän. Vi kännetecknas av hög professionalism och oberoendehet som uppskattas av både köpare och säljare och mäklare. Vi är välutbildade och ständigt uppdaterade från olika branschorganisationer. Det är en garanti för vår kompetens och för din trygghet. Tillsammans har vi en lång och gedigen erfarenhet från branschen. Vi utger inga anvisningsarvoden till mäklarföretag och vi har inga avtal med mäklarföretag, allt för att du ska känna dig 100% säker på att du har en oberoende besiktningsman vid din sida. 

  Det är många mäklare som rekommenderar oss och de gör de utan att få anvisningsarvoden och de gör det för att de tycker vi är seriösa.


  Besiktningshuset är ett rikstäckande företag
  Huvudkontoret ligger i Stockholm.

  "Vi inom Besiktningshuset brukar stolt säga att det bästa av de bästa är samlade hos oss"

   

Överlåtelsebesiktning, Fuktindikering våtrum, Underhållsplan, Entreprenadbesiktning, Skadeutredning, Energideklaration, Inomhusmiljötest, Lägenhetsbesiktning, Fukt. och riskkonstruktionskontroll, Mögelhund, Värmekamera, Radonsanering radonmätning, Installationskontroll.
Wallindicator - enstegsputsad fasad Priskalkyl