• 077 66 50 200
  • Mån - Fre 8.00 - 17.00
  • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Entreprenadbesiktning

Entreprenadbesiktning

Besiktningshuset Entreprenadbesiktning i Stockholm, Uppsala, Västerås, Gävle, Sundsvall, Nyköping, Hudiksvall, Borlänge, Malmö och Göteborg, Skåne, Norrtälje, Norrköping

Besiktningshuset utför alla typer av entreprenadbesiktning såsom förbesiktning, slutbesiktning, efterbesiktning, garantibesiktning, normerande besiktning och särskild besiktning. Entreprenadbesiktning kan utföras i olika former, före- under eller efter entreprenadens färdigställande. En entreprenadbesiktning är en kontroll av att beställaren har fått den produkt som avtalats i kontraktshandlingarna. 

Enligt entreprenadregler såsom t.ex. ABS-05, AB-04 och ABT-06 innebär en besiktning "att med noggrant iakttagande av parternas rätt undersöka i vad mån entreprenaden uppfyller kontraktsenliga fordringar". Den som utför besiktningen skall därför lägga eget "tyckande" åt sidan, och utföra besiktningen med grund endast i parternas avtal. Förutom kontraktshandlingarna utgör ändringar och tilläggsarbeten samt övriga förhållanden som man enats om efter kontraktsskrivandet underlag för "kontraktsenliga fordringar". För att kunna utföra sitt uppdrag som besiktningsman bör samtliga handlingar som rör uppdraget tillsändas besiktningsmannen i god tid, så att denne hinner sätta sig väl in i handlingarna. Vid en entreprenad där konsument är beställare är även alltid Konsumenttjänstlagen tillämplig. 

Enligt entreprenadreglerna utses besiktningsmannen i normalfallet av beställaren. När besiktningsmannen är utsedd kallar denne till besiktning. Det är klokt av båda parter att se till att handlingar som stöder parternas krav och påvisar relevanta förhållanden, tillsänds besiktningsmannen. Sådana handlingar kan till exempel vara, beställningar av ändringar och tilläggsarbeten, byggmötesprotokoll samt andra handlingar som klargör ett visst förhållande. Vid slutbesiktning skall besiktningsmannen ta ställning till om entreprenaden är godkänd
Entreprenaden skall godkännas om fel av större omfattning och betydelse inte föreligger. Om besiktningsmannen - han ensam avgör frågan - anser att de förekommande felen är för många och väsentliga, skall han förklara entreprenaden som icke godkänd. Många små fel, eller ett väsentligt fel, kan alltså leda till underkännande av entreprenaden. Om entreprenaden underkänns skall fortsatt slutbesiktning föreskrivas. Som byggherre, har du rätt att i utlåtandet få med noteringar även över sådant som besiktningsmannen inte anser utgöra fel. En slutbesiktning skall avslutas med ett slutsammanträde

Vid slutsammanträdet skall parterna vara närvarande, och det är nu som besiktningsmannen förklarar om entreprenaden godkänns eller inte. 
Beslutet meddelas parterna muntligen vid slutsammanträdet, för redan samma dag klockan 24:00 inträder rättsverkan av en godkänd entreprenad.

-Entreprenaden är avlämnad, ansvar för skador övergår från entreprenör till beställare.
-Entreprenadtiden upphör, arbetsområdet övergår till beställaren.
-Entreprenörens rätt att vistas på området bestäms av beställaren
-Garantitiden börjar löpa.
-Preskriptionsfrister avseende skadeståndskrav och fakturering startar.
-Rätt till fakturering av slutlikvid inträder.
-Säkerheterna sätts ned eller återställs.

Besiktningsmannen skall upprätta ett skriftligt besiktningsutlåtande (inte protokoll) som undertecknas och tillsänds parterna. I utlåtandet skall förhållanden som rör besiktningen antecknas, jämte fel. Entreprenadreglerna anger en komplett förteckning över innehåll som skall återges i ett besiktningsutlåtande. Innan ett fel eller en anmärkning noteras i utlåtandet skall parterna få tillfälle att yttra sig. Fel som antecknats i besiktningsutlåtandet skall normalt vara avhjälpta inom två månader efter godkänd slutbesiktning.

 
Överlåtelsebesiktning, Fuktindikering våtrum, Underhållsplan, Entreprenadbesiktning, Skadeutredning, Energideklaration, Inomhusmiljötest, Lägenhetsbesiktning, Fukt. och riskkonstruktionskontroll, Mögelhund, Värmekamera, Radonsanering radonmätning, Installationskontroll.
Wallindicator - enstegsputsad fasad Priskalkyl